Regulamin niniejszy określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a także zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże zasad oraz za wyrządzone szkody.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 

1.
Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do obiektu. 
W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią. 

2.
Obiekt nie udziela osobom postronnym jakichkolwiek informacji w zakresie danych osobowych Gości zameldowanych w obiekcie. 

3.
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem.

4.
Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. 

5.
Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

6.
Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe. 

7.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

8.
Właściciej obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną.

9.
Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

10.
Osoby odwiedzające, niezameldowane w ” Słonecznym zakątku„ mogą przebywać w pokoju lub na posesji do godziny 21:00, po uprzednim powiadomieniu gospodarza.
W przypadku złamania powyższej zasady Gość, w domku którego przebywają takie osoby, obciążony zostanie opłatą w wysokości 150,00 zł za każdą dodatkową osobę.

11.  
Palenie wyrobów tytoniowych w domkach jest surowo zabronione. W przypadku złamania powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500,00 zł.( Domki wyposażone są w czujniki dymu, z systemem powiadomień bezpośrednich)

12.
W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu uiszczony zadatek ani opłata nie podlegają zwrotowi.

13.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00

14.
Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami, i zabrania się przetrzymywania jakichkolwiek zwierząt w pokoju bądź na terenie obiektu.

15.
Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillu, oraz na placu zabaw. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.( Prosimy o zapoznanie się z regulaminem placu zabaw)
 

16.
Na grillu, utrzymanie porządku i czystości należy do osób z nich korzystających. Po zakończeniu grillowania, grill należy zalać wodą i odstawić w bezpieczne miejsce ( z daleka od materiałów łatwopalnych i dzieci) Następnego dnia rano grill wyczyścić!

17.
Zarezerwowanie pobytu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez klienta.

18.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie może zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

19.
Domki o numerach 1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 13; 14 wyposażone są w piece gazowe , znajdujące się w zabudowie kuchennej . Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w tą zabudowę! Zabudowa pozostaje zamknięta na klucz.

20.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza. W szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

21.
Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu czy wody. 

22.
Po zakończeniu pobytu należy zdać pokój wraz z kluczami właścicielowi.

23.
W dniu wyjazdu pokój należy pozostawić z takim samym ustawieniem i składem wyposażenia jak państwo go zastali.

24.
Wszelkiego rodzaju uwagi, awarie lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać właścicielowi.